تب‌های اولیه

مسائل اقتصادی
64% (29 رای)
مسائل فرهنگی
20% (9 رای)
مسائل سیاسی
9% (4 رای)
مسائل مربوط به اعتیاد
7% (3 رای)
تمام آرا: 45