تب‌های اولیه

مسائل اقتصادی
70% (116 رای)
مسائل فرهنگی
17% (29 رای)
مسائل سیاسی
6% (10 رای)
مسائل مربوط به اعتیاد
7% (11 رای)
تمام آرا: 166