تب‌های اولیه

مسائل اقتصادی
69% (141 رای)
مسائل فرهنگی
20% (40 رای)
مسائل سیاسی
5% (10 رای)
مسائل مربوط به اعتیاد
7% (14 رای)
تمام آرا: 205