تب‌های اولیه

1-خیلی ضعیف
62% (57 رای)
2-ضعیف
14% (13 رای)
3-خوب
9% (8 رای)
4-خیلی خوب
15% (14 رای)
تمام آرا: 92