نمایش 1 - 10 از 251
یادداشت:
سالهاست در میان شان حجاب و عفاف رنگ‌ باخته، سالهاست زندگی های شخصی سست و بی پایه شان نقل رسانه هاست.
یادداشت:
قطعا تنها کشوری که در 70سال گذشته در جهان توانست به طور مستقیم پایگاه های امریکایی را هدف قرار دهدجمهوری اسلامی ایران بوده است که هیمنه پوشالی قدرت امریکا را نه تنها در منطقه بلکه در جهان درهم کوبید.
هیچ گونه کارخانه و کارگاه تولیدی قابل توجه در سطح شهرستان لنده وجود ندارد و این ضمن ترویج فقر باعث می‌شود تا ماهانه تعدادی از فرزندان این منطقه به خاطر مخاطرات کارگری در استان‌های خوزستان، بوشهر و فارس جان خود را از دست دهند و تحسر و تأثر همیشگی برا خانواده و همشهریان باقی بماند.
یادداشت:
توسعه و افزایش تعداد مراکز واکسیناسیون و حتی ورود چنده میلیون دز واکسن به کشور در مدت کمی از روی کار آمدن دولت به خودی خود امید را در دل های خسته از وعده های گره خورده به برجام را زنده کرده است.
تزریق امید در شرایط کنونی کشور در همه ارکان و سطوح مختلف کشور یک امر مهم و ضروری است که دولت و حاکمیت با القا این تفکر می توانند بخش اعظمی از مشکلات را یکی پس از دیگری رفع کنند.
یادداشت:
یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در شورای اسلامی به آن توجه ویژه ای به سبب اعتماد مردم به تک تک اعضای شورای شهر کرد بحث بازگو کردن مصوبات و تصمیمات شورا برای مردم است.
یادداشت:
انتخاب شهردار یکی از مهمترین اقداماتی است که کار منتخبین شورای شهر را سخت خواهد کرد چرا که آئینه تمام نمایی چهار ساله است.
یادداشت:
روزانه شاهد مرگ انسان‌های زیادی در حوادث رانندگی هستیم که بسیاری از خانواده‌ها شاهد و ناظر مرگ فرزندانشان در صحنه تصادف هستند که اثار و پیامدهای تماشای چنین صحنه های تا سال ها روح و روان آنان آزرده خاطر می کند.
یادداشت:
یکی از راه های موفق در کسب آرا مردم در شرایط کنونی داشتن برنامه های جامع و راهبردی برای رفع مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد کشور است.
یادداشت:
طایفه گرایی به معنای مشارکت حداکثری با انتخاب افراد اصلح و باکفایت و دارای توان مدیریتی نه تنها عاملی برای آبرو ریزی طایفه و ایل و تبار نیست بلکه خدمات و شاخص بودن آن می تواند عاملی برای افتخار طایفه باشد.

صفحه‌ها